Kredyt konsumencki w znaczeniu dziś obowiązującym, został określony w ustawie z roku 2011 o kredycie konsumenckim. Jest to więc pojęcie ściśle prawne i należy go stosować zgodnie z przepisami tejże ustawy. 

 

Czym jest w takim razie kredyt konsumencki. Definicja ustawowa kredytu brzmi następująco

 

"kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi."

i w kolejnym podpunkcie tego samego artykułu

"Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1."

określone też są formy w jakiej umowa o kredyt może zostać zawarta.  Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności
 - umowę pożyczki,
 - umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
- umowę o odroczeniu terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia    jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia tego świadczenia,
- umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
- umowę o kredyt odnawialny czyli wszelkiego rodzaju karty kredytowe, debety w rachunku bieżącym.

 

Ustawodawca jasno określił dwa parametry spełnienie których kwalifikuję zawieraną umowę o kredyt do kategorii umów o kredyt konsumencki. Jednym z nich jest maksymalna kwota zobowiązania kredytowego z jednym wyłączeniem, a drugim jest kredytobiorca który musi być konsumentem.

Czy ktoś jest czy nie jest konsumentem wydaje się być czymś oczywistym. Jednak i ten termin jest terminem prawnym jasno określonym ustawowo. O byciu lub nie byciu konsumentem, w określonej czynności, w świetle prawa decyduje ustawa Kodeks Cywilny w art. 22 z dopiskiem 1. Zgodnie z tym artykułem 

"Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

Czyli w naszym przypadku osoba zawierająca umowę kredytową na sfinansowanie własnej działalności gospodarczej nie będzie mogła zawrzeć umowy o kredyt konsumencki, ale ta sama osoba dokonująca zakupu na kredyt mebli do swojego mieszkania już tak. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź tych którzy są wspólnikami spółek osobowych proste rozdzielenie zakupów z kredytu na firmę czy do domu jest szczególnie trudne. Bo jak zakwalifikować np. kredyt na zakup samochodu który jest wykorzystywany i w firmie i prywatnie?

 

A bycie stroną umowy o kredyt konsumencki jest bardzo korzystne.

 

Ustawodawca na 36 stronach ustawy w 68 artykułach i jeszcze dodatkowo w 3 załącznikach bardzo dokładnie określił warunki jakie muszą być spełnione przez obydwie strony umowy. Zdecydowanie więcej warunków nałożone jest na kredytodawcę gdyż to on jest silniejszą stroną zawieranych umów kredytowych.

Jakie warunki muszą zostać spełnione przez kredytodawcę

Ustawa nakłada na kredytodawcę szereg obowiązków informacyjnych które muszą zostać przedstawione kredytobiorcy już na etapie reklamowania produktu finansowego, a następnie przed zawarciem umowy o kredyt.

Reklama musi zawierać wysokość RRSO oferowanego produktu, jego oprocentowanie oraz maksymalną kwotę kredytu o którą można wnioskować.

W materiałach informacyjnych przedstawianych konsumentowi na etapie prezentacji oferty przez doradcę kredytowego muszą znaleźć się między innymi informacje o

- czasie na jaki kredyt zostaje zawarty

- jego oprocentowaniu

- RRSO kredytu

- całkowitej kwocie kredytu

- całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta

- prawie od odstąpienia od umowy kredytu.

Wszystkie te i jeszcze pozostałe informacje powinny znaleźć się w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego. Wzór tego formularza również został określony w załączniku do ustawy. Warto poprosić o taki formularz informacyjny, szczególnie w przypadku umów zawieranych na odległość. Niestety w trakcie rozmowy z konsultantem niektóre istotne informacje dotyczące naszego przyszłego zobowiązania mogą po prostu być przez nas nie zauważone.

Wszystkie te informacje powinny zostać umieszczone również w umowie kredytowej i oczywiście być zgodne z tym, co nam zaproponowano w formularzu informacyjnym. Formularz jest ważny jeden dzień, ale jest to jeden dzień w którym warto porównać realne oferty różnych kredytodawców.

 

Ustawa określa też jedną z najważniejszych spraw związanych z zawieranym przez nas zobowiązaniem, czyli wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu. Ich maksymalną wysokość  oblicza się według wzoru:

𝑀𝑃𝐾𝐾≤(𝐾×25%)+(𝐾×𝑛𝑅×30%)

w którym poszczególne symbole oznaczają:
𝑀𝑃𝐾𝐾 – maksymalną wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu,
𝐾 – całkowitą kwotę kredytu,
𝑛 – okres spłaty wyrażony w dniach,
𝑅 – liczbę dni w roku.

Ze wzoru tego wynikają dwie ważne informacje. Poza odsetkowe koszty są uzależnione od wysokości zaciąganego zobowiązania. Zależą też w części od czasu na jaki zobowiązanie jest zawierane.

A ponadto ich maksymalna wysokość jest określona jeszcze w ten sposób, że poza odsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

Ustawa mówi jasno, że zastosowane muszą być te koszty których wysokość jest niższa

 

Ustawa określa w sposób bardzo jasny w jaki sposób można od umowy o kredyt konsumencki odstąpić.

Jeśli otrzymana oferta, mimo naszych przygotowań i analiz nam nie odpowiada, albo znaleźliśmy inne źródło sfinansowania naszej potrzeby, możemy od umowy odstąpić. Możemy to zrobić bez podania przyczyny odstąpienia. Firma ma obowiązek dołączyć do umowy wzór odstąpienia od umowy, ale nie mamy obowiązku z tego wzoru skorzystać.

Aby odstąpienie było skuteczne musi nastąpić w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy i być dostarczone lub wysłane na adres podany przez kredytodawcę w umowie kredytu. Dopuszczone są różne sposoby na dostarczenie odstąpienia, osobiście, listem pocztowym lub pocztą elektroniczną. Po odstąpieniu powinniśmy zwrócić otrzymaną kwotę kredytu, a mamy na to 30 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy.

Czy w związku z odstąpieniem nie poniesiemy żadnych kosztów związanych z korzystaniem z pieniędzy przelanych nam przez kredytodawcę? W przypadku odstąpienia od umowy kredytu nie osiągniemy efektu pożyczki z RRSO 0%. Koszty które poniesiemy znów określa nam ustawa,

"Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu."

i w tym samym artykule kilka punktów niżej ustawodawca dookreśla jeszcze

"W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 53, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej."

Tak rygorystyczne potraktowanie kredytodawców miało zapewne zmotywowanie ich do bardzo starannego i rzetelnego procedowania całej umowy kredytowej. Raczej rzadko się zdarza chęć odstąpienia od umowy przez bardzo zadowolonego klienta. 

Uregulowana ustawą jest też wcześniejsza spłata kredytu i koszty jakie za sobą taka wcześniejsza spłata pociąga.

Zasada jest prosta. Kredyt możemy spłacić w dowolnym czasie. Kredytodawca może zawrzeć w umowie prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. Jej wysokość i kiedy może być stosowana są określone w ustawie. Co więcej przy wcześniejszej spłacie kredytu kredytodawca musi zwrócić nam część kosztów które są przypisane do czasu w którym kredyt będzie już spłacony, nawet jeśli zostały one już pobrane, na przykład przy uruchomieniu kredytu.

Nie wszystkie banki czy inne firmy pożyczkowe chętnie zwracają nienależnie pobraną część kosztów poza odsetkowych. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej w tego typu sporach kancelarii prawnej. Skorzystaj z tego linku i sprawdź czy możesz liczyć na zwrot części poniesionych kosztów. NiK Odszkodowania kancelaria prawna kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki, kto może udzielać takich kredytów

Lista podmiotów które mogą udzielać kredytów konsumpcyjnych jest określona w ustawie.

Kredytodawcą kredytu konsumenckiego może być

Bank działający na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa czyli popularne SKOKI czyli np. Kasa Stefczyka, czy SKOK im Z. Chmielewskiego. /O Kasach i podstawie prawnej ich działalności przeczytasz na tej stronie Prostego Bankowania/

Instytucja pożyczkowa czyli firma która nie jest bankiem krajowym, bankiem zagranicznym, oddziałem banku zagranicznego, instytucją kredytową lub oddziałem instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730 i 875), spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, oraz podmiotem, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług. Tak sformułowana definicja Instytucji pożyczkowej, poprzez wyłączenie czym ona nie jest, powoduje że wszystkie nie wyłączone w ustawie podmioty działające na rynku pożyczkowym automatycznie wchodzą pod tę definicję.

Pośrednik kredytowy czyli przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt. 

 

Jest też kilka wykluczeń do jakich umów nie stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim, mimo iż stroną umowy jest konsument. Są to miedzy innymi niektóre typy umów lesaingu, umowy pożyczki bez obowiązku zapłaty oprocentowania i żadnych innych kosztów, oraz bardzo ważna umowa odwróconego kredytu hipotecznego zawarta na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786) i umowa kredytu hipotecznego która uregulowana jest w oddzielnej ustawie (Dz. U. 2017 poz. 819)

 

Warto mieć świadomość jak bardzo uregulowane są zasady udzielania i spłaty kredytu konsumenckiego. Wiedząc o tych zasadach możemy bardziej świadomie podchodzić do naszych zobowiązań finansowych. A posiadając  wiedzę w tych tematach możemy wybrać zdecydowanie korzystniejsze rozwiązania finansowe i w konsekwencji płacić o wiele niższe raty. 

 

Powyższy tekst nie jest żadną poradą prawną ani też opinią prawną. 

Podstawa prawna:

 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. O kredycie konsumenckim, z późniejszymi zmianami

Sprawdź tekst ujednolicony w ISAP / Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. z późniejszymi zmianami. W szczególności Księga Trzecia Zobowiązania

Sprawdź tekst ujednolicony w ISAP / Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP

 

 

Przeczytaj o najlepszych ofertach finansowych

Przeczytaj o kredytach konsolidacyjnych z RRSO poniżej 10%

lub

Sprawdź najtańsze kredyty konsumpcyjne dostępne na rynku

Kredyt konsumencki, co to jest i kto może go dostać

29 listopada 2021
kredyt konsumencki definicja

CZYTAJ KOLEJNY

KOLEJNY W TEJ TEMATYCE

Czym jest kredyt konsumencki i kto może go dostać

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU, YOUTUBIE, INSTAGRAMIE.

link do twittera
link do YT
link do fb
link do konta na instagramie Kredt pożyczka

 


 

ZAPIS DO NEWSLETTERA 

REGULAMIN STRONY 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KONTAKT

Proste Bankowanie - Marek Mularczyk Firma
ul. Kalwaryjska 69/9
30-504 Kraków, małopolskie
NIP: 6771661429

tel: 515822177
e-mail: kontakt@proste-bankowanie.pl

 

 


Jedynym źródłem dochodów bloga oraz znacznej części dochodów jego autora są prowizje wypłacone przez reklamujące się na blogu podmioty, lub za dokonane zakupy, zainicjowane i zakończone za pomocą linków umieszczonych w tekście, banerów reklamowych oraz innych kreacji reklamowych umieszczonych na stronach bloga. Staram się aby promowane produkty, były produktami najlepszymi z dostępnych na rynku. Jeśli mają Państwo swoje propozycje dotyczące innych produktów zachęcamy do kontaktu  

proste bankowanie
Proste Bankowanie